Regulamin

REGULAMIN SKLEPU


I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego tsplus.eu;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.tsplus.eu/store, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym będące pod postacią treści cyfrowych;
 7. Umowa sprzedaży – umowa, której przedmiotem jest sprzedaż licencji na oprogramowanie komputerowe w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu pomiędzy TSplus.eu a Klientem;
 8. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – u Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83);
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.tsplus.eu/store.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy TSplus.eu, działający pod adresem https://www.tsplus.eu/store, prowadzony jest przez Eland IT Sp. z o.o. TSPlusEastern Europe, ul. Ferdynanda Ossendowskiego 7, 93-228 Łódź, NIP: 7282793534, tel. +48 (42) 206 74 76. KRS 0000483582: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Eland IT Sp. z o.o. TSPlusEastern Europe oferuje możliwość zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.tsplus.eu/store, których przedmiotem jest sprzedaż licencji na oprogramowanie komputerowe.
 2. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie klucz licencyjny, na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta, bez prawa do udzielania sublicencji.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego Klucza licencyjnego.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  b) Dostęp do poczty elektronicznej,
  c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.tsplus.eu/store/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. TSPlus.eu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez TSplus.eu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię TSplus.eu.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla TSplus.eu,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wyjątek stanowią materiały udostępnione jako materiały marketingowe, które mogą być pobrane i dysponowane zgodnie z przeznaczeniem przez osoby zainteresowane współpracą z Eland IT Sp. z o.o. TSPlusEastern Europe w charakterze autoryzowanych dystrybutorów.

IV. OKRES TESTOWY

 1. Klient przed dokonaniem zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego TSplus.eu może skorzystać z bezpłatnej 15- dniowej wersji testowej oprogramowania.

W tym celu należy pobrać ze strony tsplus.eu plik instalacyjny wybranego produktu, a następnie zainstalować go na swoim urządzeniu postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

2.Wersja testowa oprogramowania TSplus zawiera wszystkie funkcjonalności dostępne w edycji TSplus Enterprise oraz TSplus Advanced Security Ultimate Protection

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.tsplus.eu/store/ i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TSplus.eu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.tsplus.eu/store/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów (w postaci plików licencyjnych) realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres e-mailowy wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Termin realizacji dostawy to 24 godziny i liczy się od chwili otrzymania przez Sklep potwierdzenia dokonania płatnościprzez Klienta.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i wyrażone są w wartości netto. Nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT w ustawowej obowiązującej stawce zostanie ewentualnie naliczony po wpisaniu danych osobowych potrzebnych do złożenia zamówienia (w zależności od strefy terytorialnej, z której złożone zostaje zamówienie).
 2. Ceny podane w Sklepie są wiążące w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Informacje dotyczące łącznej kwoty Zamówienia, w tym kosztu wszystkich produktów, są przedstawiane Klientowi w ramach „Koszyka zakupów” złożonego zamówienia oraz w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi przez Sprzedawcę, dotyczącej przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– przelewem

– płatnością w systemie PayPal

– płatnością w systemie TPay

 1. Sprzedawca wystawia Klientowi dokument sprzedaży (fakturę) po realizacji Zamówienia.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, składając stosowne oświadczenie, pod warunkiem, że nastąpi to przed opłaceniem usługi, wygenerowaniem i przesłaniem do Państwa pliku licencyjnego.
 2. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta. Licencje elektroniczne (ESD) stanowią rzecz niefabrykowalną stanowiącą usługę wykonywaną na rzecz Kupującego. Przed dokonaniem zakupu klient powinien skorzystać z wersji próbnej oprogramowania, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania klienta. Licencje są imienne i wystawiane dla 1 konkretnego użytkownika końcowego dlatego stanowią usługę, która po opłaceniu zamówienia nie podlega anulowaniu, zwrotowi czy reklamacji.
 3. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  – świadczenie rozpoczęło się przed upływem terminu, w którym można odstąpić od umowy;
  – konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu, w którym
  można odstąpić od umowy;
  – konsument został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem
  – świadczenia.
 4. W umowach o dostarczaniu treści cyfrowych Sprzedawca jest zarazem licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem, będącym odbiorcą końcowym treści cyfrowych.
 5. Za Twoją zgodą jako konsumenta spełniamy świadczenie z umowy o dostarczanie treści cyfrowych  – przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. To oznacza, że gdy za Twoją zgodą dostarczymy Ci produkty lub umożliwimy ich pobranie, np. udostępnimy Ci klucz aktywacyjny – Twoje prawo odstąpienia od umowy wygasa.

[Podstawa prawna: art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.]

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE Oprogramowania

 1. Program jest dostarczany „taki, jaki jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Licencjodawca nie gwarantuje, że funkcje zawarte w oprogramowaniu spełnią Państwa wymagania lub że działanie oprogramowania będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania.
 2. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. TSplus.eu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: licenses@tsplus.eu
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. PRAWA AUTORSKIE

Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) – do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał klucz licencyjny.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  – Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  – Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  – Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TSplus.eu a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa a w szczególności przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.