Umowa licencyjna

Umowa licencyjna oprogramowania TSplus

Przed użyciem pobranego oprogramowania TSplus zapoznaj się z poniższymi warunkami. Korzystanie z oprogramowania, po jego pobraniu, oznacza, że ​​akceptujesz te warunki i rozumiesz, że będą one prawnie wiążące dla ciebie i Terminal Service Plus. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub nie chcesz, aby były dla ciebie wiążące, powinieneś usunąć pobrane oprogramowanie z każdego nośnika pamięci, na którym są przechowywane.

Własność

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że TSplus („licencjodawca”) jest właścicielem wszystkich praw, tytułu i udziałów w pobranym oprogramowaniu TSplus oraz zawartych w nim programach komputerowych w postaci kodu wynikowego, a także dołączonej dokumentacji użytkownika wraz z wszystkimi kolejnymi ich kopiami, niezależnie od nośnika lub formy, w jakiej mogą one wystąpić (łącznie „oprogramowanie”). Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim i postanowieniami traktatów międzynarodowych, a niniejsza umowa licencyjna nie przekazuje użytkownikowi żadnych praw do oprogramowania, treści cyfrowych ani wszelkich towarzyszących materiałów drukowanych, lecz jedynie ograniczone prawo użytkowania wraz z ograniczonym powielaniem, które to prawa mogą zostać w określonych przypadkach unieważnione zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej.

Zasady udzielenia licencji

Licencjodawca niniejszym udziela, za zgodą użytkownika końcowego, niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Pulpit zdalny / Pomoc zdalna

Oprogramowanie zawiera technologie pulpitu zdalnego (RDS) i pomocy zdalnej, które umożliwiają zdalny dostęp do oprogramowania lub aplikacji zainstalowanych na serwerze TSplus (zwanym dalej urządzeniem hosta) z innych urządzeń. Użytkownik może korzystać z funkcji pulpitu zdalnego oprogramowania (RDS) w celu uzyskania dostępu do urządzenia hosta z dowolnego urządzenia, pod warunkiem nabycia osobnej licencji na oprogramowanie dla tego urządzenia.

Podczas korzystania z Pomocy zdalnej (lub innego oprogramowania zapewniającego podobną funkcjonalność do podobnego celu) możesz udostępniać Sesję innym użytkownikom bez ograniczenia liczby połączeń Urządzeń i bez nabywania dodatkowych licencji na Oprogramowanie. W przypadku aplikacji Microsoft i firm innych niż Microsoft należy zapoznać się z umową licencyjną dołączoną do odpowiedniego oprogramowania lub skontaktować się z odpowiednim licencjodawcą, aby ustalić, czy korzystanie z oprogramowania za pomocą pulpitu zdalnego (RDS) lub pomocy zdalnej jest dozwolone bez dodatkowej licencji.

Prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone na mocy niniejszej umowy licencyjnej, są zastrzeżone przez licencjodawcę.

Demo

Próbna Wersja demonstracyjna oprogramowania może być używana wyłącznie do celów ewaluacyjnych lub do użytku niekomercyjnego. W przypadku zastosowań komercyjnych wymagane jest wykupienie licencji na normalną wersję oprogramowania TSplus.

Bez demontażu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na warunki, zgodnie z którymi nie wolno kopiować programu do żadnej formy nadającej się do odczytu lub formy drukowanej, z wyjątkiem archiwizacji lub kopii zapasowej zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Nie można również przetwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować, tłumaczyć, łączyć z innym programem komputerowym, ukrywać lub usuwać informacji o prawach autorskich licencjodawcy lub w inny sposób modyfikować oprogramowania.

Transfer oprogramowania

Użytkownik nie będzie udzielać sublicencji, cedować ani przenosić licencji, oprogramowania ani żadnych praw wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody licencjodawcy. Wszelkie próby podlicencjonowania, cesji lub przeniesienia jakichkolwiek praw, obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy są nieważne.

Aktualizacje i nowe wersje

W przypadku opracowania aktualizacji lub nowych wersji oprogramowania licencjodawca może według własnego uznania udostępnić takie aktualizacje i nowe wersje po uiszczeniu wszelkich wymaganych opłat. Jeśli oprogramowanie jest zaktualizowane i udostępnione, możesz korzystać z aktualizacji oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej.

Warunki i wypowiedzenie

Niniejsza umowa licencyjna obowiązuje od momentu otwarcia pakietu oprogramowania lub jego pierwszego użycia, jeśli zostanie pobrane, i będzie obowiązywać dożywotnio, chyba że zostanie wcześniej rozwiązana zgodnie z niniejszymi warunkami. Możesz rozwiązać niniejszą umowę licencyjną w dowolnym momencie, odinstalowując oprogramowanie, a następnie zwracając oprogramowanie oraz wszystkie jego kopie i składniki do  licencjodawcy.

Wielokrotne użycie

Nie można używać oprogramowania na dwóch lub więcej komputerach jednocześnie. Dla każdego komputera, na którym instalujesz oprogramowanie, musisz kupić oddzielną licencję. Licencja jest powiązana z komputerem, na którym oprogramowanie jest zainstalowane. W przypadku zakupu nowego komputera należy odinstalować oprogramowanie z poprzedniego komputera przed użyciem oprogramowania na nowym komputerze.

Wynajem oprogramowania

Możesz używać oprogramowania w systemach wynajmowanych Twoim klientom. Nie zmienia to jednak reguły dotyczącej wielokrotnego użytku; dla każdego (wynajętego) komputera, na którym instalujesz oprogramowanie, musisz kupić oddzielną licencję.

Wiele mediów

Możesz otrzymać oprogramowanie na więcej niż jednym nośniku pamięci. Możesz używać tylko jednego nośnika na jednym komputerze. Nie możesz używać, kopiować, przesyłać, wydzierżawiać, wynajmować, sprzedawać, przypisywać ani w inny sposób przenosić innego nośnika na innego użytkownika lub inny komputer.

Jaki jest

Program jest dostarczany „taki, jaki jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Licencjodawca nie gwarantuje, że funkcje zawarte w oprogramowaniu spełnią Twoje wymagania lub że działanie oprogramowania będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje określone prawa, a także mogą mieć inne prawa, które różnią się w zależności od kraju.

Niedozwolone lub zabronione użycie

Warunkiem korzystania z oprogramowania jest zastrzeżenie, że nie będzie ono używane do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze warunki, zasady i postanowienia. Nie wolno używać oprogramowania w sposób naruszający obowiązujące prawo.

Granice odpowiedzialności

W żadnym wypadku licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi utracone zyski, utracone oszczędności lub inne szczególne lub przypadkowe szkody wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania z oprogramowania, nawet jeśli licencjodawca lub jego autoryzowany dealer został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód lub o roszczeniach innych stron. W każdym przypadku łączna odpowiedzialność licencjodawcy wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z jakichkolwiek roszczeń, żądań lub działań wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych nie może przekroczyć opłaty licencyjnej zapłaconej licencjodawcy za licencję i korzystanie z tego oprogramowania.

Umowa

Licencjobiorca potwierdza, że zapoznał się i zrozumiał postanowienia niniejszej Umowy i że niniejsza Umowa stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą w kwestii Oprogramowania objętego licencją i zastępuje wszystkie wcześniejsze Umowy, pisemne lub ustne. Nie można jej modyfikować ani poprawiać, z wyjątkiem formy pisemnej asygnowanej przez przedstawiciela Licencjodawcy i odnoszącej się konkretnie do niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami, które mogą być z nią sprzeczne. Niniejszym potwierdzasz, że przeczytałeś niniejsze warunki licencji na oprogramowanie, rozumiesz je i zgadzasz się na ich przestrzeganie.